4+4+4 nedir, ne degildir?

Ynt: 4+4+4 nedir, ne degildir?

03/12/2012 05:22:00

Komisyondan jet hızıyla geçti malesef :(

Ynt: 4+4+4 nedir, ne degildir?

03/28/2012 10:33:00

EĞİTİM SEN' in yazısı

1.TÜM ÖĞRETMENLER 28 ve 29 Mart'ta grevde 4+4+4'e neden HAYIR!

Okulların fiziki altyapı ve donanım yetersizliği yaşanan sorunları daha da arttıracak ve eğitim sisteminde kelimenin tam anlamıyla büyük bir kaos yaşanacaktır. Eğitim sistemini hiçbir ön hazırlık yapmadan kademelendirerek evrensel standartlara ulaştırmak mümkün değildir. Türkiye’deki öğrenci sayısı birçok Avrupa ülkesinin nüfusu kadardır. Toplumun tamamını ilgilendiren bir konuyu, meclisteki sayısal çoğunluğa güvenerek ele almak bu ülkenin geleceğine yapılmış en büyük kötülük olacaktır.

4 yıllık temel eğitim üzerine inşa edilmesi önerilen bu süreç, çocuk psikolojisi bakımından da sakıncalıdır. Yasa teklifinin gerekçesinde Almanya’da sadece belli eyaletlerde uygulanan ve yavaş yavaş vazgeçilen sistem, sanki bütün Almanya’da uygulanıyormuş gibi açıklanmıştır. Almanya’da çocukları henüz 4. sınıfta “zekiler ve geri zekalılar” diye ayrıştırmak her şeyden önce en temel çocuk haklar ihlali olarak görülmektedir. Almanya’nın büyük bir bölümünde mesleğe yönlendirme 4. sınıftan sonra değil, 9. sınıftan sonra yapılmakta, bu konuda kamuoyu yanıltılmaktadır.
 
Düzenlemenin yasalaşması durumunda yoksul emekçi çocukları meslek liselerine mahkum edilecek ve toplumdaki sınıf farklılıkları daha da derinleşecektir.Düzenlemede “ilkokul” ile “ortaokul”un, ortaokul ile lisenin ortak mekanlarda olabileceği, bunun için fiziki imkanların göz önünde bulundurulacağı belirtilmektedir. Bu durum, şu anda en önemli eleştiri konusu olan “farklı yaş gruplarındaki çocukların aynı fiziki mekanda eğitim alması” sorununun 4+4+4 modelinde de süreceğini, dolayısıyla bugüne kadar ne tür sorunlarla karşılaşılmışsa aynı sorunların önümüzdeki dönemde de yaşanacağını göstermektedir.4+4+4 modelini hayata geçirmek için herhangi bir müfredat hazırlığı söz konusu olmadığı gibi, yeterli altyapı çalışmaları yapılmadan ve eğitim sisteminin ihtiyacına uygun bir düzenleme gündeme getirilmemiştir.

12 yıllık kademeli zorunlu eğitimi meşrulaştırmak için 5. sınıftan itibaren çocukları “mesleğe yöneltme” gibi bir gerekçenin ileri sürülmesi, yapılmak istenen asıl değişikliklerin üzerini örtme amacı taşımaktadır. Türkiye’deki mevcut eğitim sisteminin yapısı ve niteliği göz önüne alındığında 9 yaşına gelmiş bir çocuğu mesleki alanlarda tercih yapmaya zorlamanın hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. İlgi, yeteneklerin ve becerilerin yeni şekillenmeye ve bulgulanmaya başladığı, soyut ve somut algılamaların oturma aşamasında olduğu bu yaş grubu çocukları “mesleğe yöneltme” zorlaması içine itmek, çocuklarımıza yapılacak en büyük kötülük olacaktır.

Düzenleme ile 5 ve 6 yaşındaki çocukların birinci sınıfta aynı eğitim sürecinden geçmeleri onların eğitim süreci içinde daha sonraki yıllarda ciddi sorunlar yaşamalarını beraberinde getirecektir.8 yıllık kesintisiz eğitimin mesleki eğitimi zayıflattığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki, 1997–1998 eğitim-öğretim yılında mesleki ve teknik ortaöğretimde 950 bin öğrenci öğrenim görürken, 2010–2011 öğretim yılında bu sayı yüzde 111 artarak 2 milyon 73 bine çıkmıştır.

5 yaşındaki çocukların dikkat süreleri bir ders süresi boyunca dersi takip etme ve oturma gibi gereklilikleri yerine getirmek için uygun değildir. Bu yaş grubu çocuklar duygusal olarak yakınlarının ilgisine ihtiyaç duymakta ve sosyal kural ve normları oyunları içerisinde deneyimleri ile içselleştirmeye çalışmaktadırlar. 5 yaş çocuğu hayal ve gerçeği ayırmakta sıkıntı çekerken, “somut işlemler” yapmayı gerektiren birinci sınıf çalışmalarında sorunlar yaşamaları kaçınılmazdır.

Örneğin uygulamanın başlaması durumunda, aralarında pek çok yönden önemli farklılıklar bulunan hem 5 yaş hem de 6,5 yaş grubu çocukların aynı sınıfta olmaları söz konusu olacaktır. Pedagojik açıdan ciddi sakıncalar bulunan bu durumda büyük bir kaosun yaşanması kaçınılmazdır. Sosyal ve duygusal olarak bu yaş aralığındaki çocukların ilköğretim kurallarını yerine getirmekte zorlanmaları ve okuldan, dolayısıyla eğitimden soğumaları gibi ciddi bir tehlike söz konusudur.

Mevcut sistemde eğitime başlama yaşında alt limit 72 iken, yeni düzenlemeyle eğitim yaşı, 1 yıl öne alınarak 5 yaşa indirilmiştir. Eğitime başlama alt sınırı 60 aya çekilirken, üst sınır 72 ay olmuştur. Eğitime başlama yaşının esnekleştirildiği iddia edilse de gerçekler tamamen farklıdır.
1981–1982 öğretim yılında üç ilde pilot uygulamaya geçilerek sekiz yıllık kesintisiz eğitim uygulaması yapılmıştır. Uy­gulamanın olumlu sonuçlar vermesiyle 1990’dan sonra sekiz yıllık eğitim çalışmaları hızlandırılmıştır. Dolayısıyla 8 yıllık kesintisiz eğitimin 28 Şubat ürünü olduğu iddiaları gerçek dışıdır.

İlköğretimin “zorunlu” ve “kesintisiz” süresinin uzatılması ve öncelikle sekiz yıla çıkarılması için ilk somut çalışmalara 1973’te başlanmış ve konuyla il­gili o dönem bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluş­turulmuştur.

- Bir taraftan uzun vadede seçme sınavlarının ve dershanelerin kaldırılacağı iddia edilirken diğer taraftan kademeli eğitim uygulaması ile çocuklarımızın daha erken yaşlarda dershaneye gitmeleri teşvik edilmektedir. Pedagojik olarak ciddi sakıncalar içeren 4+4+4 kademeli zorunlu eğitim uygulamasını meşrulaştırmak için ileri sürülen 8 yıllık kesintisiz eğitimin “28 Şubat ürünü” olduğu iddiası, hem gerçekleri çarpıtmaya hem de kamuoyu desteğini kazanmaya yöneliktir.

- Önceden işletmelerin stajyer öğrenci çalıştırma oranı yüzde 10 ile sınırlı iken düzenleme ile bu oran tamamen kaldırılmış ve patronlara sınırsız sayıda öğrenciyi “stajyer” adı altında sömürmesinin önü açılmıştır.

- Düzenleme sonrasında meslek liseleri özel sektöre devredilecek, meslek lisesi açan patronlara kamu kaynaklarından öğrenci başına para verilerek mesleki eğitimin özel sektör eliyle yürütülmesi sağlanacaktır.

- İlkokul ve ortaokulun, “bağımsız binalarda” gerçekleşeceği iddia edilse de okulların bu uygulama için yeterli altyapı ve donanıma sahip olmadığı gerçeği gözardı edilmektedir. - 4+4+4 şeklindeki kademeli eğitim sisteminin piyasa ile ilişkilendirilmesi, meslek okulu açacak firmalara öğrenci başına destek sunulması ile eğitim sisteminin sermayeye ucuz işgücü sağlar duruma getirilmesi amaçlanmaktadır.

¨ Arapça, fıkıh ve Kur’an derslerinin ikinci 4 yılda seçmeli hale getirilmesi sağlanarak, bütün okullarda fiilen imam hatip modeline geçilmesinin önü açılmak istenmektedir.

- Zorunlu din dersinin kaldırılması ve anadilinde eğitim taleplerini karşılaması yönündeki toplumsal talepler gözardı edilmiş, zorunlu din derslerine ek olarak, seçmeli din dersleri getirilmesinin önü açılmıştır.

- Çocuk işçiliğinin ve çocuk gelinlerin ağırlıklı olarak 13, 14, 15 yaşında olduğu düşünüldüğünde mevcut düzenleme ile hem mesleki eğitim adı altında “çocuk işçiliğinin” önü açılmakta hem de “çocuk gelinler” uygulaması, bizzat iktidar tarafından kademeli zorunlu eğitim uygulaması ile açıkça desteklenmektedir.

- İlk 4 yılın “ilkokul”, ikinci 4 yılın “ortaokul” olarak tanımlanması nedeniyle, sınıf öğretmenlerinin en az yüzde yirmisinin “norm fazlası” haline gelmesi ve bakanlık tarafından başka görevlerde görevlendirilmesinin önü açılmıştır. - Düzenleme ile getirilen ilkokulun 4 yıl olacağı algısının toplumun bir bölümünün kafasında yaratacağı algı, ikinci 4 yıllık sürede çocukların mesleki yönlendirme bahanesiyle örgün eğitim ile olan bağının zayıflatılmasına yol açabilecektir. Çocukların 9 yaşından sonra mesleğe yönlendirilecek olması yönlendirme sınavı, özel ders gibi uygulamaların daha erken yaşlarda başlamasına neden olacaktır.

- Daha önce 4. sınıftan sonra getirilmek istenen “açık öğretim” sistemi, tepkiler üzerinde 8. sınıf sonrası, son 4 yıl için öngörülmüştür. Teklifin yasalaşması durumunda 8. sınıftan itibaren ciddi anlamda “örgün eğitimin” fiilen ortadan kalkması tehlikesi bulunmaktadır.

- Yıllardır okulöncesi eğitimi yaygınlaştırmak için çalışmalar yapılmasına rağmen, yasa teklifinde okulöncesi eğitim zorunlu eğitimin dışında bırakmıştır.

Düzenleme ile zorunlu eğitimin 4+4+4 şeklinde kademeli olarak 12 yıla çıkaracağı iddia edilse de uygulamada çeşitli sorunları beraberinde getirmesi kaçınılmazdır. Türkiye’de öğrencilerin okula devam süresi fiilen 6,5 yıldır. Söz konusu kademeli zorunlu eğitim uygulaması hayata geçirilirse bu sürenin daha da azalması söz konusu olacaktır. Düzenlemenin içeriğine baktığımızda; - Kanun teklifinde yer alan, “ilköğretim devlet okullarında parasızdır” ifadesi komisyon görüşmelerinde metinden çıkarılarak ilköğretimin tamamen paralı hale getirilmesinin ilk adımları atılmıştır.

ihtiyaçlarından çok, iktidar partisinin siyasal-ideolojik hedeflerine uygun olarak gündeme gelen ve zorunlu eğitimi 4+4+4 şeklinde kademelendiren kanun teklifinin yasalaşması sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Yasa teklifi Meclis Genel Kurulu’na gelene kadar yaşanan bütün gelişmeler, düzenlemenin eğitim süresini uzatmaktan çok, eğitimde yaşanan ticarileştirme ve dinselleştirme uygulamalarının önünü tamamen açmaya yönelik olduğunu göstermiştir. Bu temel gerçek bugün, düne göre çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmış durumdadır.

Ynt: 4+4+4 nedir, ne degildir?

03/28/2012 10:41:00

İstemiyorum;

Henüz 10 dakika yerinde duramayan çocuğumun 40 dakika sırada oturmaya mecbur bırakılmasını istemiyorum.        ·

Oyun çağındaki çocuğumun bu ihtiyacının, zaten zor olan ergenlik dönemine bırakılmasını istemiyorum.         ·

Henüz özbakım becerilerini kazanmamış çocuğumun, kişisel ihtiyaçlarını kendi başına beceremediğinde kendine güveninin sarsılmasını ve değersizleştirilmesini istemiyorum.        ·

Sosyal olgunluğu tamamlanmamış 5 yaşındaki çocuğumun, tek başına servisten inip eve girmesini istemiyorum.        ·

Çocuğumun, yıllık eğitim programını yetiştirmek zorunda olan sınıf öğretmeninin zorlamalarına maruz kalmasını istemiyorum.        ·

5 yaşındaki çocuğumun kocaman bilinmez bir alanda yalnız kalmasını istemiyorum.        ·

aynı alanda risklere açık olarak bulunmasını istemiyorum.  5 yaşındaki çocuğumun 12-13 yaşındaki abi ve ablaları ile,        ·

7 yaş çocuğunun dahi, ilköğretim 1. sınıfta zorlandıklarını duyarken, 5 yaşındaki çocuğumun ilkokula başlamasını istemiyorum.        ·

Çocuğumun bu baskılar altında psikolog ve çocuk psikiyatristleri ile tanışmasını istemiyorum.        ·

Yine Bilim Uzmanları’na göre; okul öncesi dönemde okuma-yazma öğretmenin sağlıksız bir durum olduğu gerçeğinden yola çıkarak, bunu yasal zemine çekmenin mantığını anlamıyorum.        ·

 

  Okuma yazma öğrenmek için en ideal yaşın, 7 yaş olduğu dikkate alınırsa, fırsat eşitliği açısından çocuklarımızın 6 yaşını doldurmadan ilköğretime başlamasını istemiyorum.  çocuklarımız ancak anasınıfına başlayabilirler. 6 yaşBana göre, sosyal uyum, akademik olgunluk açısından,

 

  ancak ilköğretim 1. sınıfa başlayabilirler. okul öncesi eğitimi almak koşuluyla60-72 ay arasında

 

Bütün bunlardan çıkan sonucun; TAŞIN SERT, ÇİMENİN YEŞİL, SUYUN ISLAK olduğunu inkar etmekten başka birşey olmadığını düşünüyorum.

 

60-72 AY OKUL ÖNCESİ OKUMA YAZMA HAZIRLIK BECERİLERİ İÇİN ANASINIFI,

İLKÖĞRETİME BAŞLAMAK İÇİN, AKADEMİK OLGUNLUK YAŞI 72 AY KALSIN İSTİYORUM

Ynt: 4+4+4 nedir, ne degildir?

03/28/2012 11:50:00

bu durumda 2007 yılı doğumlular bu sene okula başlıyor..

60 ay 72 ay sınırlaması yapıldığına göre aynı yılın eylüül ayına kadar doğanlar o sene eylülden sonra doğanlar 72 ayı geçeceğinden 1 sene önce mi okula başlayacak..ne kadar saçma uygulama ya...

Ynt: 4+4+4 nedir, ne degildir?

03/30/2012 11:08:00

Bir şey takıldı aklıma: Çocuğu 72 aylık gönderirsek, 12 yıllık zorunlu eğitimin sonunda 19 yaşında olacak. Arada 1 sene de yabancı dil için hazırlık sınıfı alırsa 20 yaşında mezun olacak. Artık ondan sonra da doğrudan askere alırlar herhalde.

Böyle mi olacak gerçekten? 20 yaşında lise, 24 yaşında üniversite bitirmek... Çok geç değil mi hayata atılmak için?

Ynt: 4+4+4 nedir, ne degildir?

03/30/2012 11:19:00

ama zaten şu an olan bu.. 18 yaşında mezun oluyorlar ve reşit birer birey olarak üniversitede okuyorlar.. bence üniversitenin gerçek kıymetini anlayıp, hakkınca faydalanmaları için ileri yaş her zaman daha iyi

kaldı ki 23 yaş uygun da, 24 yaş neden geç olsun? ve hayata erken atılması ne kadar faydalıdır? nasılsa şimdiki yasayla her durumda emekliliğine çok zor erişecek ve eriştiğinde de şartlar pespaye edecek :(

Ynt: 4+4+4 nedir, ne degildir?

03/30/2012 11:21:00

kaba özeti
okula başlama yaşı 60 aydan başlıyor, yani 60 ayını doldurmuş olan çocuk velisi tercih ederse okula başlayabilecek, ancak 60 aylıklarla 72 aylıklar için ayrı sınıflar öngörülemiyor.. (fiziksel koşullar ve kadro yetersiz..her ne kadar müdür yardımcılarının odalarını sınıf yapma gibi dahiyane bir çözüm getirmiş olsalar dahi, yetersizlik sürüyor, ayrıca çoğunlukla okulları döndüren kişiler olarak md.yrdlarının nerede çalışacağı bir muamma) 
tabii her türlü gelişimleri açısından 60 aylıklar zorlanmasın (ve dolayısıyla okuldan soğumasın) amacıyla müfredat onlara uygun hale getirilecek.. ki bu da 72 aylıkların okulda sıkılmaları ve soğumaları demek.. ve tabii günden güne içi zaten boşaltılmış olan müfredatın daha da boşalması anlamına geliyor, çünkü en az 30 tane 60 aylık çocuğu 40 dakika süreyle aynı kapalı ortamda tutabilmenin yolu oyundan başka bir şey olamaz..

4 yıl zorunlu eğitimin akabinde, branşlaşma öngörülüyor.. ki bunu sayın bakanımız, hafızlığa geçebilecekler örneğiyle açıkladı (ki esas hedefin dilden dökülmesi olarak yorumluyorum).. tabii oradan dini eğitime dönebilmek demek aslında zorunlu 8 yıllık eğitim söyleminin de palavraya dönüşmesi anlamına geliyor (burada bir not:bu eğitimi veren kurum/kuruluşlar neresidir bilmiyorum, müfredatlarını da bilmiyorum, dolayısıyla buraya bir soru işareti koyup, araştırmalı) 
seçmeli derslere kur'an meali ve hz. muhammedin hayatı seçenekleri ekleniyor.. buradaki sıkıntı 4. sınıf sonundaki çocukların (şu an 10, 60 aylık başlarsa 9 yaştan bahsediyoruz) bu seçimi kendilerinin yapmasının mümkün olmaması.. kendilerine bırakırsan tüm hayatlarını etkileyecek bir karar vermelerini istemiş olursun ki, bu mümkün değil... aileye bırakacaksın mecburen, bu seçimler e-okul sistemi dolayısıyla/sayesinde devlete ulaşacak ve böylece ailelerin eğilimleri, din derslerine ve sisteme yaklaşımları kendiliğinden listelenmiş (fişlenmiş) olacak..
tabii ayrıca 2 sıkıntı daha mevcut:
1- yeterli talep sayısına ulaşsın ulaşmasın okul yönetimi kadro ve/veya fiziksel şart yetersizliği sebebiyle seçmeli dersi uygulamaya koymayabilir (bu da veli-okul arasında çatışma demek)
2- azınlık mezhep ve/veya dine mensup öğrencilere kendi dinlerine dair bir seçenek sunmadığın için adaletsizliğin önde gidenini yapmış olursun


8. sınıf sonrası açık öğretimin yolunu açıyor ve üniversiteye sınavsız girişi zorluyor, ancak bu kısmını henüz tam çalışamadım..

özet: ruhuna el-fatiha tevhid-i tedrisat!!!

ilk anda aklıma gelenler bunlar, mutlaka eksiği, gediği, yanlışı vardır.. kişisel gözlemlerle vardığım noktalardır

Ynt: 4+4+4 nedir, ne degildir?

03/30/2012 11:28:00

:) Ben üniversitede öğretim görevlisiyim. Şu ileri yaş politikasını nedenini de söyleyeym size:

Amaç sadece işsiz sayısını az göstermek. Türkiye'nin nüfusu genç. 24 yaşından küçük tüm gençleri okul bünyesine alırsan, işsiz kişi oranı az görünür. Bu nedenle üniversitede kontenjan sayıları artıyor, ikinci öğretim, uzaktan öğretim bölümleri hızla açılıyor. Yetişmiş öğretim üyesi bulunmamasına rağmen yardımcı doçentler dekan yapılmak suretiyle yeni fakülteler açılıyor.

Tıp mezununu düşünün: 6 sene okuyor. İngilizce tıp okuyorsa mesela 1 sene de hazırlık sınıfı. 27 yaşında tıp mezunu olacak. Sonra TUS filan kazanacak da....

Neyse ilkokulları tartışmadan üniveristelere gelmeyelim ama liseler için de pekçok sorun sıralayabilirim.

Ynt: 4+4+4 nedir, ne degildir?

03/30/2012 11:32:00

20yaşında çalışmaya başladım 54 yaşında emekli olucam ve sürünücem ne güzel :)

Üniv.kararı için bile erken bir yaş olduğunu düşünürken 9-10 yaşında karar verecekler pehhh

fişleme dönemi başlıycak kapılara çarpı koysunlar bari offf ki ne offf

 

Ynt: 4+4+4 nedir, ne degildir?

03/30/2012 11:33:00

bu açıdan hiç düşünmemiştim.. ama yine de ben daha fazla olgunluk=üniversiteden gerçek anlamda daha fazla yararlanma diyorum... sen ve meslektaşların benden çok daha dertlisinizdir gelen öğrencinin lisedeki beklentiyle gelişinden.. ben oturayım öğretmen (!) kafama her şeyi soksun ben diplomayı alayım gideyim...

üniversitenin verdiği eğitimin öğrencinin ne almak istediğiyle doğru orantılı olduğunun bilincinde olacak yaş/olgunlukta olması bence iyi bir şey


Cevabın:


Tartışmaya katılmak için giriş yap. Kayıtlı değilsen, bize katıl ve çocuklu hayatını kolaylaştır. Nurturia hakkında daha fazla bilgi için tıkla
Okul Öncesi Eğitimi

Tamamen Ücretsiz

Kaydol Tecrübeli anne ve babalardan yardım al. Sen de yardım et. Anı defteri, fotoğraf albümü, sorular, gruplar...